رضوان بیگدلی

من رضوان بیگدلی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و روانتحلیلگر کودک، نوجوان و بزرگسال هستم.
آشنایی من با روانکاوی از سال 93 همزمان با تحلیل شخصی آغاز شد. از همان سال دوره های آموزشی را با اساتید مختلف گذراندم و در ادامه تحت نظارت بالینی، به عنوان رواندرمانگر تحلیلی کار خود را شروع کردم.
رویکرد تئوری و بالینی که بر آن تمرکز دارم مکتب مستقل روانکاوی و روابط ابژه است و از آرای نظریه پردازانی مانند وینیکات و بیون، همچنین آدام فیلیپس و آگدن تاثیر گرفته ام.
به مباحث «روانتنی در روانکاوی»، «هنر و روانکاوی» و «فلسفه و روانکاوی» علاقمندم.