هلیا رهنمایی | مهرسای

هلیا رهنمایی

◦ روان درمانگر تحلیلی
◦ فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه خوارزمی 
 
◦ سابقه پژوهش و انتشار مقاله با مرکز‌ تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
 
◦ فعالیت‌های داوطلبانه خدمات سلامت روان با Complicated Life و Afghan Assist.
 
◦ همکاری در ترجمه و ویراستاری مقالات روانکاوی با‌ مجموعه مهرسای