سهیلا امینی زاده

سهیلا امینی زاده

درمانگر تحلیلی فردی و زوج
سوپروایزر درمان تحلیلی فردی و زوج
دکتری تخصصی روانشناسی