دکتر حدیث مهرگان | مهرسای

دکتر حدیث مهرگان​

من حديث مهرگان نسب، متخصص اعصاب و روان و روان درمانگر تحليلى با رويكرد روابط ابژه هستم. در مركز مطالعات روانكاوى تهران آموزش مى بينم، تحليل مى شوم و سوپرويژن ميگيرم.