مرضیه حیدریه

مرضیه حیدریه ، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی.
بعد از چند سال مشاوره و درمان در سال ۹۴ به صورت تخصصی و متمرکز تحت نظارت اساتید مختلف، وارد حوزه روانکاوی روان تحلیلی شدم و از اون زمان تا به الان با رویکرد روان تحلیلی با تمرکز بر روابط ابژه مشغول به فعالیت درمانی هستم.