منصوره ولی بیگی

من منصوره ولی بیگی دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه تربیت معلم ، و عضو سازمان نظام روانشناسی ایران (شماره عضویت ۱۲۶۸). مدت ۱۵ سال در صدای مشاور سازمان بهزیستی بعنوان مشاور و سوپروایزر فعالیت داشته ام از همان سالها علاقمند به رویکرد روانکاوی بودم از سال ۹۴ با رویکرد تحلیلی روابط ابژه آشنا شدم و بمدت سه سال تحت آموزش بودم. و سپس دوره سه ساله روان درمانی تحلیلی را در موسسه هم آوا گذراندم. کتاب درآمدی بر فراروانشناسی کریستوفر بولاس و چندین مقاله نیز در حوزه روانکاوی ترجمه کرده ام. از بین دیدگاههای روانکاوی بیشتر علاقمند و تحت تاثیر روانکاوانی چون بولاس، وینیکات، آگدن و بیون هستم.