مهدیه تویسرکانی

روان درمانگر تحلیلی 

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی