پارمیس احمدی

روان درمانگر و زوج درمانگر تحلیلی

از سال ۹۰ وارد فضای روان تحلیلی شدم و از سال ۹۲ شروع به آموزش و یادگیری بیشتر کردم و در حال حاضر رویکرد تحلیلی متمرکز بر روابط ابژه مشغول به فعالیت هستم.