یحیی صالح نیا

یحیی صالح نیا

من یحیی صالح نیا هستم.
تحصیلات من در مقطع کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بوده و به موازات تحصیل در دوره کارشناسی ارشد، به دلیل علاقه‌مندی به روان کاوی، به طور منظم، در دوره های آموزشی روان کاوی شرکت کرده ام
و در حال حاضر به عنوان درمانگر تحلیلی تحت نظارت مشغول به فعالیت بالینی هستم. به دلیل علاقه مندی به مطالعه و کار در
حوزه اعتیاد، دوره های آموزشی تخصصی در این زمینه را گذرانده و به عنوان رواندرمانگر اختالالت مرتبط با مصرف مواد
مشغول بکار بوده ام. همچنین به عنوان روانشناس مشاور و پژوهشگر در زمینه ایدز، با وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی مشغول به همکاری بوده ام که این همکاری تا کنون ادامه دارد. همکاری با نهاد های دولتی مانند وزارت نیرو و
وزارت نفت در بخش سنجش روانشناختی از دیگر فعالیت های حرفه‌ایم می‌باشد.