مهرناز میرنوش

مهرناز میرنوش روان درمانگر تحلیلی با گرایش روانکاوی لکانی-فارغ التحصیل مرکز مطالعات روانکاوی تهران است.