مژگان فلاحت دوست

لیسانس روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز
فوقق لیسانس روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
از سال ۱۳۸۹ به یادگیری تئوری روانکاوی تحت نظر اساتید این رشته پرداخته است. از سال ۱۳۹۲ به عنوان رواندرمانگر تحلیلی تحت نظارت مشغول به فعالیت بالینی می باشند.