مدرسین

زهره انصاری

روان درمانگر تحلیلی

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

فروغ ادریسی

روان درمانگر تحلیلی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

مهرناز میرنوش

روان درمانگر تحلیلی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مهدیه تویسرکانی

روان درمانگر تحلیلی

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

فاطمه حبیبی

روان درمانگر تحلیلی

کاندید دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

ریحانه فلاح

روان درمانگر تحلیلی

دکتری تخصصی روانشناسی

مژگان فلاحت دوست

روان درمانگر تحلیلی

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

عادله عزتی | مهرسای

عادله عزتی

روان درمانگر تحلیلی

دکتری تخصصی روانشناسی

امید نوری

روان درمانگر تحلیلی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

زهرا راثی

روان درمانگر تحلیلی

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

ابراهیم درخشانی

ابراهیم درخشانی

سهیلا امینی زاده

سهیلا امینی زاده

روان درمانگر تحلیلی

دکتری تخصصی روانشناسی

مجید عباسی

روان درمانگر تحلیلی

کاندید دکتری تخصصی روانشناسی